Cheltuieli functionare, intretinere si reparatii deductibile limitat

Art.25 al.3 lit j) si k)

ART. 25 – Cheltuieli

(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:

Începând cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, lit. j) se se modifică şi va avea următorul cuprins:
j)cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construite prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Începând cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, lit. k) se se modifică şi va avea următorul cuprins:
k) 50% din valoarea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal, corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia contribuabilului în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop;

Începând cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. k1), cu următorul cuprins:
k1) 50% din valoarea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu social achiziţionat de către contribuabil în clădiri de locuinţe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidenţiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice. În cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acţionari sau asociaţi, cheltuielile respective sunt considerate ca fiind efectuate în favoarea acestora, potrivit prevederilor alin. (4) lit. d), fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal;

Deci, in lipsa utilizarii exclusiv economice, deductibilitatea este limitata la 50%.

Art 28, punctul 12, lit i1)

ART. 28 – Amortizarea fiscala

(12) Amortizarea fiscală se calculează după cum urmează:

Începând cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce o nouă literă, lit. i1), cu următorul cuprins:
i1) pentru un sediu social care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice, situat în clădiri de locuinţe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidenţiale definite potrivit prevederilor legale, înregistrate în patrimoniul contribuabilului, amortizarea este deductibilă la nivelul de 50%. În cazul utilizării sediilor sociale, aflate în patrimoniul contribuabilului, în scop personal de către acţionari sau asociaţi, amortizarea fiscală aferentă sediului social nu se deduce la calculul rezultatului fiscal;


Art 298 alin. 41)

ART. 298 – Limitări speciale ale dreptului de deducere

(4) În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere conform alin. (1), fiind utilizate exclusiv în scopul activității economice, precum și a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 297 și art. 299 – 301.

 

Începând cu data de 1 a lunii următoare datei de la care România este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la dispoziţiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:
(41) Prin excepţie de la prevederile art. 297, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, închirierii sau leasingului de clădiri/spaţii de locuit, indiferent de destinaţia acestora, situate în zone rezidenţiale sau în blocuri de locuinţe şi a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste clădiri/spaţii de locuit, în cazul în care acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

Vrei un tarif acum ?