Modificări la Codul fiscal introduse prin OUG 115/2023

Modificări la Codul fiscal introduse prin OUG 115/2023
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1.139 din 15 decembrie 2023, aduce modificari Codului Fiscal astfel:
I. Impozit pe profit
Pierderile fiscale anuale stabilite prin declarația de impozit pe profit, începând cu anul 2024, se recuperează din profiturile impozabile realizate, în limita a 70% inclusiv, în următorii 5 ani consecutivi.
Pierderile fiscale anuale stabilite prin declarația de impozit pe profit, aferente anilor precedenți anului 2024, rămase de recuperat la data de 31 decembrie 2023, se recuperează din profiturile impozabile realizate începând cu anul 2024, în limita a 70% din profiturile impozabile respective, pe perioada rămasă de recuperat din cei 7 ani consecutivi ulteriori anului înregistrării pierderilor respective.
II. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
1. Se modifica una din conditiile de incadrare ca microintreprindere – o detinere de peste 25% poate avea loc intr-o singura microintreprindere, nu in 3 ca pana acum.
Se introduce ca si conditie pentru a fi micro: are asociați/acționari care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea /bnumărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și este singura persoană juridică stabilită de către asociați/acționari să aplice prevederile prezentului titlu.
2. Din punct de vedere fiscal nu se defineste ce reprezinta detinere directa sau indirecta. Prin ordin ANAF se va reglementa condiția privind deținerile direste sau indirecte ale asociaților, precum și celelalte condiții nou introduse, privind impozitul micro.
3. Se mai adauga in plus o conditie de depunere în termen a situațiile financiare anuale. Cu alte cuvinte, daca nu se depune la timp situatiile financiare anuale (bilanturile), se pierde statutul de microintreprindere.
4. Se introduce prevederea ca in aplicarea plafonului de 500.000 euro, limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.
Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:
a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;
b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
d) o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.
5. Se elimina exceptia prin care societatile din HORECA beneficiau de exceptia de a nu avea salariat si de a putea depasi plafonul de 500.000 euro.
6. Asociații/acționarii persoanei juridice române care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la persoana juridică română analizată, cât și la alte persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, o singură persoană juridică română care aplică prevederile prezentului titlu. Atenție! Persoanele juridice române care nu au fost stabilite de către asociați/acționari, până la termenul de 31 martie, intră sub incidența prevederilor impozitului pe profit.
In opinia noastra, incadrarea nu se face pe baza datelor la 31 martie ci pe baza datelor la 31 decembrie. Exercitarea optiunii se face pana la 31 martie.
7. Persoanele juridice române pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.
8. În situația în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și la alte microîntreprinderi, asociații/acționarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care iese/ies de sub incidența prezentului titlu și care urmează să aplice prevederile impozitului pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă, astfel încât condiția de deținere a unei singure microîntreprinderi să fie îndeplinită.
9. Ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023.
III. Impozit pe venit
1. Începând cu data de 1 ianuarie 2024, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
b) venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.
2. Incepând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024, sunt venituri impozabile prin prisma impozitului pe venit, sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea.
Creste plafonul zilnic pentru avansuri spre decontare in numerar de la 1.000 lei la 5.000 lei stabilit pentru fiecare persoana.
Vrei un tarif acum ?