Măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor – OUG nr. 92/2020

Măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor – OUG nr. 92/2020

În Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată OUG nr. 92 / 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative care a intrat în vigoare începând cu data de 29 mai 2020.

 I    Decontarea unei sume de 41,5% din salariul de încadrare


Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de șomaj tehnic decontat de stat conform OUG nr. 30/2020 și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul munci și nu a solicitat decontarea sumelor pe perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut (5.429 lei).
Angajatorii pot solicita decontarea unui procent de 41,5% din salariul pe o perioadă de 3 luni au dacă îndeplinesc următoarele condiții:
·      menținerea raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri (încetarea contractului de muncă poate interveni din motive neimputabile angajatorului: demisia salariatului, pensionarea sau decesul acestuia);
·      contractul individual de muncă  a fost suspendat minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat de indemnizație de șomaj tehnic suportată de către angajator sau de către stat;
Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor (ex. sălile de fitness, restaurantele)  stabilite prin acte ale autorităților competente optează fie pentru solicitarea unei sume de 41,5% din salariul de bază brut, fie pentru solicitare decontării integrale a indemnizațiilor de șomaj  până la ridicarea restricțiilor.
Sumele se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului aprobat. În vederea decontării sumelor, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social următoarele documente:
·      o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
·      o declarație pe propria răspundere;
·      lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui ANOFM.
Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii.

II    Acordare unei subvenții reprezentând 50% din salariul brut realizat (tineri sau persoane peste 50 de ani)

Angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei în cazul în care perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă , pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:
·      persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă și sunt înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.
·      persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.
Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni. Sumele primite ca și subvenție se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 93^4 din Legea nr. 76/2002.
Subvenția reprezentând 50% din salariul brut se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la AJOFM în raza cărora aceștia își au sediul social. Procedura de acordare a sumelor se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 
Atenție! Angajatorii care beneficiază de subvențiile de la I SAU II și care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor (31 decembrie 2020 sau 12 luni) sunt obligați să restituie, în totalitate, AJOFM sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b) (acordul părților), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) (nulității contractului și reintegrare în funcția ocupată) și art. 65 (desființarea locului de muncă) din Legea nr. 53/2003.
De aceste două tipuri de subvenții nu pot benefica următoarele categorii de angajatori:
·      Instituții și autorități publice;
·      Angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
·      Angajatorii au persoane angajate, pentru care au deja convenție încheiată cu AJOFM în baza în baza art. 80, 85 și 93^4 din Legea nr. 76/2002.

 III     Decontarea indemnizațiilor de șomaj tehnic conform OUG nr. 30/2020

Acordarea indemnizațiilor de șomaj tehnic conform OUG nr. 30/2020 pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții.
Dacă angajatorul are mai multe obiecte de activitate din care cel puțin o activitate este supusă restricțiilor, atunci nu poate solicita atât indemnizația de șomaj cât și subvenția de 41,5% și va trebui să aleagă doar una din măsuri.

Vrei un tarif acum ?